Status etter feltsesongen 1985 for prosjektet Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87.

Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.201
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport