Statistikk vanngiverevne i forskjellige bergarter. ForForUT deloppgave 3. Statusrapport 2009

"Forbedrede forundersøkelser for tunneler" (ForForUT) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norges geologiske undersøkelse. Målet med samarbeidsprosjektet er å videreutvikle forundersøkelser slik at en med større sikkerhet kan forutsi problemer en kan møte ved tunneldriving i forskjellige geologiske miljø. Prosjektet har følgende definerte delmål: 1. forbedre datagrunnlaget ved forundersøkelser ved å tilrettelegge all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved å nyttiggjøre tilgjengelige teknikker og avklare hva slags informasjon de ulike teknikkene gir og under hvilke betingelser de fungerer optimalt. Denne rapporten dokumenterer arbeidet som er utført i 2009 med utviklingen av kart som statistisk anslår de vannførende egenskapene i bergarter i østlandsområdet. Dette kan brukes som verktøy ved planlegging av tunnelprosjekter. Kartene er basert på geologiske berggrunnskart i målestokk 1:250 000 og statistikken er basert på vanngiverevne i fjellbrønner, innrapportert til den nasjonale grunnvannsdatabase GRANADA iht. Vannressursloven. Brønnene som er brukt til vanngiverevne er uten trykking (en prosess som øker vanngiverevne). Rapporten beskriver den generelle vanngiverevnen til bergarter innenfor fylkene Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo/Akershus. Hensikten med rapporten er å kunne: - anslå om de vannførende egenskapene til bergartene langs en planlagt tunnelutbygging er gunstige eller ugunstige; - anslå hvilke av alternative tunneltraseer som sannsynligvis er mest gunstig i forhold til vanninnslag; - kartene kan gi en indikator på mengden vannlekkasje en kan forvente i tunnelen (påvise om det finnes bergarter i nærområdet som en bør søke spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, mest sannsynlige data, som erstatning for tidligere manglende data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.066
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Project nr:
329500