Spredning av miljøgifter fra tetteflater i Trondheim

(Forkortet) 71 sandfangprøver fra 53 ulike lokaliteter er analysert for 33 metaller, blant annet arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, sink og tinn. I tillegg er prøvenes innhold av total organisk karbon (TOC) samt de organiske miljøgiftene tributyltinn (TBT) (5 lokaliteter), polyklorerte bifenyler (PCB) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) bestemt i prøver fra 53 lokaliteter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.024
Page number:
76 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000