Spredning av miljøgifter fra tette flater i Bergen

64 prøver av sandfangsmaterialer er samlet inn og analysert for innholdet av miljøgifter som et ledd i en undersøkelse av nåværende aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt fjort en oppfølgende undersøkelse der ett sandfang ble prøvetatt på nytt i tillegg til ekstra prøver fra et sandfang i samme område, samt prøver fra kommunens og Statens vegvesens deponikammer for sandfangsmaterialer i Rådalen deponi. Det ble også foretatt en undersøkelse av Puddefjordsbrua som mulig kilde til PCB-forurensning. Resultatene indikerer omfattende aktiv spredning av polyklorerte bifenyler (PCB), sink (Zn) og bly (Pb) fra landkilder med stor utbredelse til det marine miljøet. Tinn (Sn) og kobber (Cu) synes å ha en aktiv spredning fra kilder med begrenset utbredelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.051
Page number:
68 s. ; kr
Document type:
Rapport
Project:
Urban risk. Doktorgradsprosjekt for Morten Jartun
Project nr:
307300
Fylke:
Hordaland