Sporstofforsøk på Åkneset, Stranda kommune - Møre og Romsdal fylke

I september2007 gjennomførte NGU et sporstofforsøk på Åkneset i Stranda kommune. Målet for forsøket var å kartlegge stømningsmønster og strømningshastighet for grunnvannet i sprekkesystemene i det ustabile fjellpartiet på Åkneset. Det ble valgt å benytte lokalt sjøvann fra Sunnylvsfjorden som sporstoff. 3000 l sjøvann ble injisert i baksprekken den13.09.07. Sensorer for overvåking av grunnvannstand, ledningsevne og temperatur ble installert i 3 grunnvannskilder. Det ble valgt å plassere 2 av sensorene i grunnvannskilder som ligger i en meget markert kildehorisont i nedre del av det ustabile fjellpartiet, i nivå ca 80 m.o.h. Horisonten antas å representere et hovedutstrømningsområde for grunnvann fra sprekkesystemene i det ustabile fjellpartiet. Ved å sammenstille dataene for ledningsevne i de 3 overvåkingskildene med lokale data for nedbør og snøsmelting fremkommer en entydig sammenheng, hvor alle episoder med markert reduksjon i grunnvannets ledningsevne er sammenfallende med starten av markerte nedbør- og snøsmeltingsepisoder. Ingen av ledningsevneanomaliene som observeres i de 3 overvåkingskildene synes å kunne tilskrives ankomst av en ionerik saltvannspuls fra sjøvannsinjeksjonen i baksprekken. Det antas å være 3 mulige hovedårsaker til at ankomst av en saltvannspuls ikke er registrert: fortynning, lav stømningshastighet, ukjente strømningsveier. Ut fra teoretiske betraktninger er det vist at alle disse forklaringsmodellene er sannsynlige.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.091
Page number:
150 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Åknes/Tafjord prosjektet
Project nr:
300601