Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter. Romundstad, kartblad 1521 III Løkken og 1520 IV Trollhetta.

Jordprøver ble samlet inn fra et 103 km2 stort område med 1 prøve pr.km2 i UTM-nettets krysningspunkt. Bekkesedimenter ble tatt med en tetthet på 1 prøve pr. km2 fra bekker med sammenlignbar vannføring og dreningsfelt. Prøve- stedene ble markert på kart i målestokk 1:50.000 og koordinatfestet i UTM- nettet. Jordprøvene og sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige elementer. Analyseresultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger. Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdrags- givere kan utnytte dem etter ønske.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1908
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport