Sporelementer i bekkesedimenter, kartblad 1917 II Rena.

Undersøkelsen er utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18mm og analysert på HNO3-løselige Pb,Zn,Ni,Co,Cu,Mn,Fe,Ag,V og Cd. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensforedlinger og edb-tegnede kart redusert til A4 - format. Estimater for prøvefeil og elementfordelingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGUs utgifter til edb og produksjon. Resultatkartene viser at det for alle elementene unntatt Cu fremkommer klare regionale mønstre.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
965 J
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark