Sporelementer i bekkesedimenter, kartblad 1917 I Evenstad.

Undersøkelsen er utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb,Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe, Ag, V og Cd. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB- tegnede kart,redusert til A4 - format. Estimater for prøvefeil og element- fordelingenes statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGUs utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatkartene viser at det for Pb,Co,Ag,Cd,Fe og Mn fremkommer klare regionale mønster. Konsentrasjonen av de resterende elementer viser mindre variasjoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
965 I
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark