Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1716 IV Aurdal.

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimentene ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, redusert inn på A4-format. Estimater for prøvefeil og elementfordelingenes statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatkartet for Cu viser regionale mønster som synes å indikere litologiske forskjeller. Ag- og V-konsentrasjonene varierer lite. Pb, Zn, Ni, Mn, Fe og Cd har spredte anomalioppslag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1043 A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland