Sporelementer i bekkesedimenter, Kartblad 1514 II Åmotsdal.

Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og ko- ordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige elementer (Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Mo, Cd, Cr, Ba, Sr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce, La). Analyseresultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger redusert inn på A4-format. Elementene Si, Ti, Na, Cd og B er ikke kartfremstilt. Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske innen den angitte tidsfrist. Deretter er dataene NGU's eiendom.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1853/D
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark