Sporelementer i bekkesedimenter.

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe, Ag, V og Cd. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, redusert inn på A4-format. Estimater for prøvefeil og elementfordelingenes statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatkartene viser at det for Pb, Zn, Ni, Cu og Cd fremkommer klare regio- nale mønster. Konsentrasjonen av de resterende elementer viser mindre varia- sjoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
965 G
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark