Sortland; detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser

Detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser i gravegroper er utført for å gi et best mulig geologisk grunnlag til seinere skredfarevurdering. De detaljerte kartene viser bl.a. spor etter tidligere skred. Skråninger er preget av skredløp ned mot bebyggelse, og avsetninger etter steinsprang, snøskred, jordskred og flomskred ligger i nærheten av boliger flere steder. Stratigrafien i gravegroper i dalbunnen tyder på at skred fra dalsiden har hatt lengre utløp enn det som kan spores ved vanlig overflatekartlegging. Organisk materiale fra gravegropene er datert med C14 metoden, og en samlet tolkning av resultatene indikerer at jordskred har hatt utløp ned til, og forbi, boligbebyggelsen ved Slåtten i Sørkleivdalen minst tre ganger i løpet av de siste 7000 år. Tilsvarende analyser ved Langbakkveien indikerer minst seks jord- og/eller flomskred ned mot boligbebyggelsen de siste 5000 år. Ved å kombinere kartlegging og stratigrafiske undersøkelser har vi fått kunnskap om tidligere skredhendelser som ikke synes i overflaten eller er kjent gjennom historiske kilder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2021.008
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
384100
Fylke:
Nordland