Sonderende diamantboringer i Porsangerdolomitten. Råstoffunder- søkelser i Nord-Norge

Sommeren 1975 ble det utført rekognoserende undersøkelser av Porsanger- dolomitten for å finne frem til partier som kunne ha industriell utnyt- telse. Kjemiske analyser av overflateprøver fra området Børselvnes - Hestnes ga oppløftende resultater, og våren 1976 ble det foretatt diamant- boringer og supplerende overflateprøvetaking på Børselvnes og nordøstenden av Reinøy. De to områdene tilhører de øvre nivåer av dolomittmassivet, og i det undersøkte området stryker dolomitten tilnærmet NØ-SV og faller ca. 20 % mot NV. Kjemiske analyser på borkjerner viser at dolomitten har en relativt homogen kjemisk sammensetning, med unntak av SiO2-innholdet som varierer fra 1,2 % - 4,0 %. Dette ligger på grensen til det som er akseptab- elt (< 2 %). Sintringsforsøk på prøver av dolomitten fra Børselv har gitt negativt resultat, hovedsakelig på grunn av høyt innhold av fri kvarts.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1420/6A
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark