Sonderboringer på Fremo, Melhus kommune, Sør-Trøndelag fylke

Som et ledd i planleggingen av ny hovedvannkilde for Klæbu kommune ble det i januar 1998 utført 4 sonderboringer på sørsiden av Langvatnet på Fremo i Melhus kommune. Målsettingen for undersøkelsen var å finne den lokalitet som ut fra geologiske vurderinger synes best egnet for etablering av produksjons- brønner for Klæbus hovedvannverk. Ut fra resultatene fra sonderboringene/infiltrasjonstestene fremkommer et generelt inntrykk av positive forhold for etablering av fullskala produksjons- brønner i alle de undersøkte borlokalitetene. De foreliggende data gir likevel grunnlag for en innbyrdes rangering av lokalitetene, hvor BH2 fremstår som den beste og BH4 som den dårligste. Normal saksgang for lokalisering og dimensjonering av fullskala produksjons- brønner er at grunnlagsdata for vannmengde og vannkvalitet fremskaffes gjennom testpumping i den aktuelle lokalitetene. Dypet til grunnvannsspeilet gjeør at denne type data ikke kan fremskaffes ved hjelp av konvensjonelle metoder (32mm rør og vacuumpumpe) i dette området. Data fra sonderboringer/infiltrasjons- stester sammen med omfattende grunnlagsmateriale samlet inn i tidligere under- søkelser, gjør at en likevel finner det faglig forsvarlig å anbefale at full- skala produksjonsbrønner etableres i området ved BH2. Eksakt plassering må vurderes ut fra praktiske forhold, bl.a. avstand til nærliggende hytte og til Langvatnet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.029
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport