Sonarundersøkelser i Drammenselva fra Drammen sentrum til Hokksund

I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU feltarbeid med interferometrisk sonar i Drammenselva fra E18-broen til Hokksund. Det ble samlet inn høyoppløselige batymetriske data av elvebunnen. En rekke morfologiske elementer og sedimenter på elvebunnen er kartlagt og karakterisert. Det ble funnet få spor av utglidninger i det undersøkte området, og de som er registrert er relativt små. Flere større erosjonsgroper, spesielt rundt bropillarer og i enkelte yttersvinger er påvist. Fjell og blokker er også kartlagt flere steder. Erosjonskanter er observert flere steder, enkelte svært bratte og over 8 m høye. Basert på de innsamlete data er det foreslått en prioritering for videre undersøkelser og oppfølging. Vi foreslår at spesielt erosjonskantene nedstrøms Hokksund, ved Steinberg og Mjøndalen, Nordenga, nordsiden av Langesøya, samt oppstrøms bybroa monitoreres. I tillegg bør utviklingen av erosjonsgropene i de samme områdene samt rundt infrastruktur som broer (E18-brua) og rørkonstruksjoner også følges opp.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.013
Page number:
24 s. + 8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet
Project nr:
301807
Fylke:
Buskerud