Skredkartlegging i deler av Balsfjord kommune, Troms

Det rapporteres her en geologisk kartlegging av løsmassene i indre deler av Balsfjorden, med vekt på kartlegging av skredavsetninger og utløsningsområder for ulike typer skred. Fordi det foreligger liten kunnskap om frekvenser av jordskred i bratte dalsider er dette viet spesiell oppmerksomhet gjennom en serie gravegroper som gir informasjon om hvor ofte slike skred opptrer. Denne typen data er viktig for å kunne estimere sannsynlighet for skred. Den geologiske kartleggingen, frekvensanalysene og de historiske skredhendelsene viser at jordskred, leirskred, snøskred og fjellskred er aktive prosesser i det kartlagte området rundt indre Balsfjorden. Undersøkelsene er utført for å skaffe til veie et geologisk grunnlag for videre analyse og vurderinger av skredfare i kommunen. De geologiske kartene og detaljundersøkelsene som er foretatt vil utgjøre basis for kommunen når den skal prioritere områder for oppfølgende skredfarekartlegging og faresonering. Det presiseres at de presenterte kartene ikke er skredfarekart, og det er derfor behov for ytterligere undersøkelser for å evaluere skredfaren i de ulike områder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.084
Page number:
37 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Leirskredkartlegging i Troms
Project nr:
300701
Fylke:
Troms