Skjellsandundersøkelser i Rogaland. Del II. Områdene nord for Boknafjorden

I perioden 19.06-28.07.93 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i Rogaland. I løpet av toktet ble det samlet inn ca. 900 km lett-seismikk og tatt i underkant av 400 grabbprøver av bunnsedimentene. I ni kommuner i Rogaland (Sokndal, Eigersund, Stavanger, Kvitøy, Finnøy, Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund) er det kartlagt skjellsandforekomster som til sammen dekker et areal på 15.7 mill m². Av dette arealet er ca. 5 mill. m² (ca. 21 mill m3) sikker skjellsand, mens de mulige skjellsandområdene dekker et areal på knapt 11 mill. m² (ca. 40 mill. m3). I denne rapporten oppsummeres resultatene fra kommunene Tysvær, Bokn, Karmøy, Haugesund og deler av Suldal, mens Finnøy og kommunene sør for Boknafjorden er rapportert i Ottesen og Bøe (1992) og Bøe og Ottesen (1994). Karmøy er fylkets nest største skjellsandkommune med omlag 24 % av de kart- lagte resursene. Områdene med sikker skjellsand dekker et areal på 1.1 mill.m² (4.9 mill. m3), mens de mulige skjellsandområdene dekker et areal på 2.6 mill. m² (9.6 mill. m3). Bokn er fylkets tredje største skjellsandkommune med omlag 12 % av de kart- lagte resursene. De samlede skjellsandområdene har et areal på 1.8 mill. m² (7.4 mill. m3). Tysvær har omlag 8 % av fylkets kartlagte skjellsandressurser (1.3 mill. m², 4.6 mill m3), mens Haugesund har omlag 2 % (0.4 mill m², 1.4 mill. m3). Innenfor de kartlagte delene av Suldal kommune er det ikke påvist skjellsandforekomster.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.002
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland