Skjellsandundersøkelser i området Flekkerøy - Skjernøy, Vest-Agder

I perioden 10.08-30.08.1992 utførte NGU et maringeologisk tokt mellom Flekkerøy og Skjernøy i Vest-Agder for å kartlegge skjellsandforekomstene i området. Ut fra ca. 300 km med grunnseismikk og 49 grabbprøver av bunnsedimentene er det avgrenset 45 sikre eller mulige skjellsandområder på strekningen fra Lyng- holmen (vest for Flekkerøy) til Skjernøy. Områdene er arealbegrenset og det er anslått maksimums- og gjennomsnittlig sedimentmektighet for de fleste av områd- ene. De beste skjellsandområdene ligger rundt Songvår, Udvår, Sæsø og Sandø. Grabbprøvene fra sjøbunnen viser sedimenttypen i de øverste 10-30 cm under hav- bunnen. Det kreves kjerneboring eller prøvegrabbing for å fastslå tykkelsene på skjellsandlagene i de aktuelle områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.312
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder