Skjellsandkartlegging i Sund kommune, Hordaland.

I faglig samarbeid med Sund kommune og NIVA har NGU utført kartlegging av skjellsand i Sund kommune,Hordaland. Foreliggende rapport gir en oversikt over regional utbredelse og kvalitet av skjellsandressursene basert på profilering med refleksjonsseismikk og ekko- lodd samt overflateprøvetaking. En nærmere vurdering av kvalitet og mengde vil bli utført i 1990 ved supplerende undersøkelser med kjerneprøvetaking. Det er tilsammen registrert 41 skjellsandområder (1-40). Skjellsandområdene er vurdert med hensyn til skjellsandkvalitet, vanndyp og skjellsandmengde. Ut i fra disse vurderingene konkluderes det med at 21 av områdene kan egne seg som opptaksområder for skjellsand. De geologiske ressurs- og miljødataene inngår som et nødvendig underlag i utarbeidelsen av Sund kommunes kystsoneplan (arealbruksplan) og ved vurdering av miljømessige og økologiske konsekvenser ved eventuelle masseuttak.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.122
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland