Skjellsandforekomster i Radøy kommune, Hordaland

I perioden 26.5-5.7 1994 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant Radøy. I Radøy ble det i løpet av toktperioden profilert ca. 100 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 46 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektigheter av skjellsand, tolket fra seismiske profiler, og omtrentlige volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet. I Radøy er det kartlagt sikre og mulige skjellsandforekomster som tilsammen dekker et areal på 925 000 m² (27 % av totalvolumet) klassifisert som skjellsand, mens 2.5 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.032
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland