Skjellsandforekomster i Øygarden komune, Hordaland

I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy "Seisma" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte komuner i Hordaland, deriblant i Øygarden. I Øygarden ble det i løpet av toktperioden profilert ca 290 km med lett- seismisk utstyr, og det ble tatt 111 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektigheter av skjellsand, tolket fra reflekjsons- seismiske profiler, og omtrentlig volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet. I Øygarden er det kartlagt sikre og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal på 8.3 mill m². Innenfor dette arealet er 20.5 mill.m3 (56% av totalvolumet) klassifisert som skjellsand (>85% kalsiumkarbonatinnhold), mens 15.8 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand (50-85% kalsiumkar- bonatinnhold).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.038
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland