Skjellsandforekomster i Fjell kommune, Hordaland

I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy 'Seisma' for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant i Fjell. I Fjell ble det i løpet av toktperioden profilert ca. 205 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 101 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektigheter av skjellsand, tolket fra refleksjonsseismiske profiler, og omtrentlig volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet. I Fjell er det kartlagt sikre og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal på 3.3 mill.m². Innenfor dette arealet er 5.8 mill m3 (43% av total- volumet) klassifisert som skjellsand (>85% kalsiumkarbonatinnhold), mens 7.7 mill.m3 er klassifisert som mulig skjellsand (50-85% kalsiumkarbonatinnhold).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.039
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland