Skjellsandforekomster i Fedje kommune, Hordaland

I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy "Seisma" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant i Fedje. I Fedje ble det i løpet av toktperioden profilert ca 65 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 18 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektighet av skjellsand, tolket fra refleksjonsseismiske profiler, og omtrentlige volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet. I Fedje er det kartlagt sikre og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal på 1.3 mill. m². Innenfor dette arealet er 3.8 mill. m3 (73% av totalvolumet) klassifisert som skjellsand (>85% kalsiumkarbonatinnhold), mens 1.4 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand (50-85% kalsium- karbonatinnhold).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.037
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland