Skjellsandforekomster i den nordligste del av Bømlo kommune, Hordaland

I juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy "Seisma" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant i den nordligste del av Bømlo kommune. Denne delen av kommunen ble overført fra Fitjar kommune 1.januar 1995, og ble derfor ikke kartlagt under et tilsvarende skjellsandkartleggingstokt i Bømlo i 1994 (Ottesen & Bøe 1995). I den nordligste del av Bømlo ble det i løpet av toktperioden profilert ca 80 km med lettseismisk, og det ble tatt 42 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektighet av skjellsand, tolket fra refleksjons- seismiske profiler, og omtrentlig volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.040
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland