Skjellsandforekomster i Austrheim og Fitjar kommune, Hordaland

Denne undersøkelsen inngår i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold - marint, der skjellsand er en av naturtypene som kartlegges. Skjellsandressursene i Hordaland ble i stor grad kartlagt på slutten av 1980-tallet og starten av 1990-tallet, med unntak av Austrheim og Fitjar. Det ble derfor bestemt å kartlegge skjellsand i disse to kommunene etter samme metodikk som tidligere, med hovedfokus på skjellsand som en ressurs. Dette innebærer blant annet utregning av volum skjellsand. Undersøkelsen er også støttet av Hordaland fylkeskommune. I kommunene Austrheim og Fitjar er det kartlagt påvist skjellsand og mulig skjellsand. Beregnet volum av skjellsand innen de forskjellige områdene er basert på tolkning av seismiske data, mens sedimenttype er bestemt hovedsakelig ved hjelp av overflateprøver (grabb). I Austrheim kommune er det beregnet et volum av påvist skjellsand på rundt 3,1 mill. m3. Volumet av mulig skjellsand i Austrheim er beregnet til ca. 3,9 mill. m3. I Fitjar kommune er volumet av påvist skjellsand beregnet til ca. 3,8 mill. m3. Volumet av mulig skjellsand i Fitjar er beregnet til ca. 3,0 mill. m3. Det presiseres at alle skjellsandmektigheter er anslag basert på seismisk tolkning, og at beregnede volum basert på denne tolkningen også må betraktes som anslåtte volum. Sikre beregninger av skjellsandmektigheter, og dermed sikre skjellsandvolum, kan ikke angis uten å foreta prøvegrabbing eller boring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.027
Page number:
34 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Biologisk mangfold - NGU
Project nr:
319400
Fylke:
Hordaland