Sjøbunnkartlegging ved Kristiansand, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Med NGU's interferometriske sidesøkende sonar, multistråle-ekkolodd og seismiske utstyr kan man effektivt samle inn batymetriske data, geologiske data og informasjon om bunntyper. Disse dataene kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land, gi et mer komplett bilde av forholdene på havbunnen og i strandsonen. Deler av Østergapet og Topdalsfjorden ved Kristiansand er undersøkt med slikt utstyr. Data er sammenstilt og analysert vha. GIS og morfologiske elementer er kartlagt og digitalisert. De undersjøiske landformene inkluderer skred, kanaler, pockmarks, erosjonsgroper, fjell og spor etter menneskelig aktivitet. Målet med denne rapporten er å presentere et bunnkart og utarbeide en klassifikasjon av morfologien for å øke kunnskapen om sjøbunnen og de prosesser som virker på den. Dataene er generelt relevante for problemstillinger som vedrører naturgrunnlaget.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2013.007
Page number:
34 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Løsmasse- og skredkartlegging i strandsonen utenfor Kristiansand
Project nr:
340700
Fylke:
Vest-Agder