Seismiske undersøkelser ved Botne og Lendingane i Strand kommune, Rogaland.

De refraksjonsseismiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging og forundersøkelse av sand- og grusressursene i Strand kommune (NGU rapport nr. 85.185). Målingene omfatter 2 profiler over Tjøssheimavsetningen ved Lendingane og 2 profiler øverst på Botneavsetningen. Ved Lendingane er det beregnet løsmassemektigheter i området 35-80 m, med de største mektigheter vest og nord på avsetningen. Det er da regnet med "morenehastigheter" på 1500-2000 m/s i løsmassene under et 2-12 m tykt overflatesjikt med løsere og tørrere materiale. Hvis morenesjiktet er tynt og det opptrer sand og grus med lavt vanninnhold under, kan løsmassemektighetene være opptil 40-50% mindre. På østlige del av Botneavsetningen er løsmassemektigheten beregnet til 10-15 m. Sentralt på avsetningen er mektigheten opptil 35-38 m, og fjelloverflaten danner en dalform som går ned til under havnivå. Geotekniske eksperter bør vurdere faren for vanngjennombrudd fra Botnevatnet og ut i massetaket på nordsiden av avsetningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.156
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland