Seismiske undersøkelser Hovemoen og Korgen, Lillehammer.

Ved seismiske refraksjonsmålinger skulle en ta sikte på å bestemme beliggenheten av fjelloverflaten og vannspeilet og om mulig påvise sjiktgrensen i overdekket. Resultatene skulle for det første brukes til å vurdere de hydrogeologiske forhold i området omkring Korgen hvor det planlegges bygging av vannverk basert på grunnvann. For det annet regnet en med at målingene skulle bidra til å skaffe et bilde av ressursene av nyttbar grus på Hovemoen. Det forelå på forhånd resultater fra et stort antall borhull i området. Seismogrammene ble av meget varierende kvalitet. På store deler av Hovemoen ligger fjellet på dyp av størrelsesorden 100 meter. Det er ikke mulig å trekke entydige slutninger om materialsammensetningen i overdekket bare ut fra de bestemte lydhastigheter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1045
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland