Seismiske undersøkelser Hallem, Verdal.

I forbindelse med planleggingen av vannverk for Verdal skulle fjellets beliggenhet under løsmassene søkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger i det aktuelle området for en påtenkt tunelltrase. Sonderende boringer som tidligere var utført i et tilstøtende område, tydet på at fjellet kunne stikke mot dypet nord for det område som boringene dekket. Med få unntak ble seismogrammene gode, men de resulterende diagrammene gir ikke grunnlag for entydige tolkninger. Målingene tyder på at løsmassene har en mektighet som varierer mellom ca. 2 og ca. 20 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1025
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport