Seismiske undersøkelser Asker - Lier.

Seismiske refraksjonsmålinger skulle utføres langs mesteparten av tunneltraseen Asker - Lier. Hensikten var å fastlegge lydbølgenes forplantningshastighet langs traseen for derved å kunne trekke slutninger om fjellets kvalitet. Bestemmelse av løsmassenes mektighet var av sekundær interesse. Som forsøk på å skille mellom overflatesprekker og mer dyptgående sprekker i fjellet ble traseen målt først med 5 m. avstand mellom seismometrene og etterpå med 20 m. avstand mellom seismometrene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
698 B
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport