Seismiske målinger ved Hals, Røkkem og Årammen, Sunndal, Møre og Romsdal.

Målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innen kartblad 1420 IV Stangvik. Målingene omfatter 5 profiler med samlet lengde vel 2,5 km. Et 1,5 km langt profil er målt fra Hals og nordvestover mot Røkkem. Profilet følger toppen av ryggen som skiller Stangvikfjorden fra Ålvundfjorden. Løsmassemektigheten er størst like nordvest for midten av profilet med ca. 110 m og minst ved sørøstenden med rundt 35 m Seismiske hastigheter tyder på at det er vesentlig morenemateriale i avsetningen. Fjelloverflaten ser ut til å ligge under havnivå langs vel hakvparten av profilet fra nordvest. To profiler i kryss på Røkkem viser løsmassemektigheter gjennomgående 4 - 13 m. Seismiske hastigheter tyder på at det er vesentlig sand og grus i avsetningen. Ved Årammen nord for Ålvundeid er det målt to profiler over ryggformen som krysser dalen. Løsmassemektigheten er stort sett mellom 20 og 40 m. Avsetningen kan være morene, men forholdsvis lave seismiske hastigheter viser at materialet trolig vesentlig er sand og grus.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.129
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport