Seismiske målinger, Svarstad Lardal, Sølverød og Skilbrei Siljan, Birkenes Birkenes, Passebekk Kongsberg.

Rapport foreligger ikke. Det er imidlertid tegnet 7 plansjer med oversiktskart og vanlige grunnprofiler. For Passebekks vedkommende har Hillestad skrevet et notat datert 18.02.83. Plansjene og notatet er heftet sammen og ligger i geofysisk avdelings rapportarkiv. Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger på vanlig måte. Formålet med målingene ved Passebekk var å undersøke grunnforholdene i forbindelse med et prosjekt for boligbygging. De andre steder var målingene et ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Målingene ble utført i 1982. Kartbilag: 7

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1942
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport