Seismiske målinger på Bruland og i Angedalen ved Førde

Oppdraget er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging ved Førde. Målingene er fordelt på 6 profiler på Bruland og 3 i Ange- dalen med samlet lengde 2.6 km. Sentralt på sand- og grusterrassen sørøst på Bruland ligger fjelloverflaten 15-25 m o.h. og avsetningen er mellom 40 og 50 m tykk. I terrassen er det registrert seismiske hastigheter typiske for sand og grus, mens det like nord- vest for terrassekanten opptrer silt leire opp til en høyde av 35-40 m o.h. I området nordvest på Bruland ligger fjellet 20-30 m under havnivå og av- setningen er vel 40 m tykk. Avsetningen tynner ut mot nord og sør til hen- holdsvis 12 og 15 m. Under et 1-4 m tykt overflatelag er det registrert vann- mettet materiale, trolig silt og leire. I et snitt over Angedalen ved Hjelle er avsetningen opptil 15 m tykk i bakke- skråningen på nordsiden av dalen og 11 m på sørsiden. Nedover mot elva er av- setningen tynn. På terrasse 0.7 km lenger opp i dalen varierer fjelldypet mellom 18 og 28 m, og det er trolig vannmettet materiale dypere enn 10-13 m. Seismiske hastigheter i avsetningene er typiske for sand og grus.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1795
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport