Seismiske målinger på Bjørgedalen grusforekomst

Seismiske refraksjonsmålinger for å kartlegge grus- og andre løsmasseavsetninger ved Narmo og Dalseng. I nesten hele det målte området ligger det underst et morenelag med lydhastighet 2000 - 2350 m/s. I den vestlige delen er dette laget gjennomsnittlig 15 m tykt. Over morenen ligger et lag med hastighet 350 - 800 m/s. Tykkelsen på dette sjikt, som trolig består av sand og grus, er i store deler av området ca. 15 m. tykt. Generelt ser det ut til at det øverste sjikt avtar i tykkelse sørover og at hele overdekket avtar sterkt i mektighet østover. Feltarbeidet ble utført 14.-18. november 1977.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1618
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark