Seismiske målinger over en del ryggformer innenfor kartblad Stiklestad

De seismiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kart- legging innen kartblad 1722 IV Stiklestad. Målingene omfatter 14 profiler med samlet lengde 5,6 km. I Verdal kommune er det målt 2 profiler på tilsammen 0,66 km, i Inderøy 4 profiler på 1,9 km og i Steinkjer innenfor tidligere Sparbu kommune 9 profiler på vel 3,0 km. Målingene i Verdal viser løsmassemektigheter på opptil 20 m. Øverst er det 1-8 m med sand og grus, mens underliggende materiale med seismisk hastighet rundt 1 500 m/s kan være vannmettet sand og grus, eller silt og leire. Under de fleste ryggene i Inderøy og Steinkjer er det observert seismiske hastigheter rundt 2 000 m/s i det nederste løsmassesjiktet som må være morene. Det utgjør som regel hovedsjiktet med maksimale mektigheter på 20-60 m. I flere av ryggene er det bare et få meter tykt overflatesjikt over morenen. For 4 profiler i Sparbu, i strøket Dalem-Vårem, er det betydelige mektigheter sand og grus over morenen. Både der og ved Rol i Inderøy kan det komme inn morenemateriale med lavere hastighet. Ved Rol kan det også langs et parti av ryggen være sand og grus. Ryggen er dekket av silt og leire i vest og lengst øst.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1876
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport