Seismiske målinger i traktene Elverum - Kongsvinger - Sør Odal.

I Kongsvinger - Skarnes - Elverumtraktene skulle der utføres kvartærgeologiske og hydrologiske undersøkelser i tilknytning til forskjellige forurensningsproblemer. NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger for å finne grunnvannsspeil samt tykkelsene av løsmasselagene. Målingene forløp tilfredsstillende. Seismogrammenes kvalitet ble jevnt over god.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1309
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark