Seismiske målinger Alvdal og Folldalen, Alvdal, Hedmark

Undersøkelsen omfatter seismiske målinger langs to profiler i Alvdal kommune. Profil 1 krysset hoveddalen ca. 1,5 km sør for Alvdal sentrum, og profil 2 var i Folldalen ca. 1,5 km nordvest for Alvdal sentrum. Hensikten med målingene langs profil 1 var å kartlegge løsmassetykkelsene som et ledd i NGUs generelle kartlegging. Målingene i Folldalen var for å se om den kvartære stratigrafien i området kunne fastlegges. Målingene har gitt indikasjoner på løsmassetyper og mektigheter langs begge profiler. Måleresultatene har også gitt grunnlag for å foreta en tolkning av stratigra- fien langs profil 2, selv om det er knyttet en viss usikkerhet til denne tolkningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.047
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark