Seismiske grunnundersøkelser Kaldvelladalen.

Til hjelp for kvartærgeologisk kartlegging ble det målt en del seismiske profiler. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Store løsmassetykkelser ble påvist, opp til 170 m. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1518
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport