Seismiske grunnundersøkelser Harpefoss.

Overdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs 500 meter av den prosjekterte trase` for avløpstunnelen fra kraftstasjonen ved Harpefoss. Seismogrammene ble gode. Det ble gjennomgående registrert 3 lydhastigheter nedover i undergrunnen, henholdsvis ca. 300 m/sek, ca. 1250m/sek. og ca. 4500 m/sek. Disse hastigheter korresponderer sannsynligvis med henholdsvis finsand, morenegrus og fast fjell. Det er tidligere utført seismiske målinger i det samme området, se GM Rapport nr. 302.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
393
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland