Seismisk grunnundersøkelse Løvbergsmoen, Elverum

Som ledd i kvartærgeologisk karlegging ble det gjort seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler på Løvbergsmoen i Elverum. Samlet lengde av profilene var 1350 m, og løsmassenes mektighet lå mellom 10 og 20 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1681
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark