Sedimentologiske, tekniske og fysiske egenskaper til bunnsedimenter i Norskrenna mellom Langesund og Karmøy.

I perioden 1992-1996 utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby og M/S Michael Sars i den norske delen av Skagerrak og Nordsjøen. Formålet med toktene var å ta kjerneprøver til miljøgeologiske, sedimentologiske og geotekniske/sedimentfysiske studier. Kjernene ble tatt i på forhånd utplukkede prøvepunkter, plassert i et systematisk nett, hovedsakelig i krysningen mellom refleksjonsseismiske linjer. I starten av rapporten gis det først en oppsummering av prøvetakings- og målemetodikk av viktighet for bestemmelse av sedimentenes egenskaper. Deretter følger en oppsummering og kartpresentasjon over kornfordeling, geotekniske og fysiske egenskaper til de prøvetatte sedimentene i hele det undersøkte områddet av Skagerrak og Nordsjøen. I dypålen av Norskerenna består bunnsedimentene av sensitiv, bløt siltig leire avsatt i holocen tid. Under disse ligger det eldre glasimarine avsetninger og morene, som stedvis er eksponert på havbunnen. Morene er hovedsakelig prøvetatt på grunnområdet vest for Jæren, i brattskråningen av Norskerenna sør for Egersund, og på Nordsjøplatået. Sandbunn dominerer i Skagerrak sør for Norskerenna og på store deler av Nordsjøplatået. Stein- og grusbunn opptrer først og fremst på Nordsjøplatået, der det for øvrig er hyppig veksling i bunnsedimenttype over korte avstander.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.036
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport