Sedimentologisk beskrivelse av vibrokjerner fra Egersundbanken, tokt SGS-NDB-97

Sommeren 1997 ble det tatt 200 vibrokjerneprøver på Egersundbanken, lokalisert mellom 4o og 6o øst og 57o og 58o nord. Kjernelengden varierte mellom 0 og 3.6 m, med en gjennomsnittlig lengde på 2.2 m. Høsten 1997 ble 38 av disse kjernene åpnet og beskrevet. I denne rapporten er resultatene oppsummert. Morene ble funnet i 4 av kjernene. Resten av kjernene besto av overkonsoliderte glasimarine leirer, ofte med et sandlag på toppen. Kun 3 av de 38 Kjernene inneholdt sand gjennom hele kjernen. 20 kjerner hadde mindre enn 12 cm sand over de glasimarine leirene, mens 6 kjerner hadde mer enn 50 cm sand på toppen. Dette viser at deler av Egersundbanken mangler eller har et meget tynt dekke med sand av antatt Holocen alder. De glasimarine leirene består enten av massiv leire eller leire med lag eller linser av finsand/silt. Linsene er som regel tynnere enn 1 cm, mens sandlagene varierer fra mindre enn 1 mm til flere cm. De glasimarine leirene inneholder spredte klaster opp til 2 cm i diameter, men oftest mindre enn 0.5 cm. Deformasjonsstrukturer (forkastninger og folder) samt skyveplan i mange av kjernen viser at leirene (sannsynligvis) har vært over- lagret av is. De glasimarine leirene er uten skjell eller skjellfragmenter, noe som gjør det vanskelig å datere dem. Disse kjernebeskrivelsene vil sammen med tolkning av sidesøkende sonar data, seismikk og andre prøver danne grunnlag for å lage kart som viser sedimenttyper i området. Sammenstillingen vil bli utgitt i en separat rapport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.054
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport