Sedimenter og sedimentasjosmiljø i Trondheimsleia og Trondheimsfjorden oppsummering av undersøkelser (fase 2) i forbindelse med gassrørledningstrase Tjeldbergodden - Skogn

Det er utført maringeologiske undersøkelser i Trondheimsleie og Trondheims- fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av skredfare mellom Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Skogn i Nord-Trøndelag, er rapportert tidligere (NGI 2000). I denne rapporten gir vi en sammenstilling og tolkning av bunnsedimentene og avsetningsmiljøet på denne strekningen. De 4 vedlagte bunntypekartene i målestokk 1:50000 er basert på all tilgjengelig informasjon. Rapporten gir også generelle beskrivelser av stratigrafien i avsetningsbassengene, og i enkelte områder diskuteres utviklingen av sediment- asjonsforholdene grundigere. Dette er i første rekke utført der sedimentkjerner er tatt med M/S Bucentaur i 1999. Disse har gitt et viktig bidrag til tolk- ningen av de akustiske dataene, og har gjort det mulig å ekstrapolere informa- sjon til steder uten prøver.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.045
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport