Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Ofot-regionen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt. For å bestemme om innholdet av skadelige stoffer i overflateprøvene skyldes menneskeskapt forurensning eller ikke, er det viktig å undersøke det naturlige nivået av ulike elementer i havbunnssedimentene. I uforstyrrede avsetningsbassenger vil finkornede sedimenter samles opp kontinuerlig og danne et arkiv over variasjonene i miljøtilstanden i et område. Ved hjelp av en kjerneprøvetaker kan vi ta prøver som bevarer strukturen i havbunnssedimentene, og vi kan analysere sedimentene fra de ulike dybdeintervallene for å få fram endringer over tid. Under feltarbeid med F/F Seisma i juni 2017 hentet NGU opp sju korte sedimentkjerneprøver fra utvalgte lokaliteter i Ofot-regionen. Lokalitetene samsvarer med sju av stasjonene for overflateprøver beskrevet i Elvenes m.fl. (2018). Vi ønsket så langt som mulig å få en jevn geografisk fordeling av kjerneprøvene, og oppsøkte lokaliteter i nærheten av kjente utslippspunkter (industri og lignende) så vel som antatt uforstyrrede områder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.007
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Marine grunnkart Ofoten-Tysfjorden-Tjeldsundet
Project nr:
375900
Fylke:
Nordland