Saudaprosjektet - Tipp Raundalen. Mulige miljøkonsekvenser ved deponering av sinkholdig malm

NGU har på oppdrag fra Saudefaldene gjort en undersøkelse av fem malmprøver fra malmtipper i Sauda for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en indikasjon på maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig tilstand ut fra et miljøperspektiv. Undersøkelsene har omfattet kjemisk analyse, optisk mikroskopering, skanning elektromikroskopering og utlekkingstest. De mineralogiske studiene viser at hovedmineralene i forekomsten er sinkblende, svovelkis og kobberkis. Disse viser få tegn på forvitring. Mineralet magnetkis viser tegn på omfattende omvandling. Det må poengteres at malmprøvene er samlet inn for å representere uforvitret malm og ikke er innsamlet med tanke på studier av forvitringsprosesser. Resultatet fra utlekkingstestet viser et meget høyt utlekkingspotensial for kadmium, sink og bly, noe som indikerer at selve malmen sannsynligvis har et høyt utlekkingspotensial. Utlekkingstestet er utført på finfordelt material og kan ikke direkte sammenlignes med potensialet fra store blokk, ettersom utlekkingen avtar med størrelsene på stuffene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.029
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Rogaland