Sand- og grusundersøkelser ved Torgård, Trondheim kommune

På oppdrag fra Trondheim kommune har NGU undersøkt sand- og grusforekomsten ved Torgård for å vurdere mengden sand og grus i forekomsten. Det er også gjort vurderinger av massenes egenskaper og bruksområder. På bakgkrunn av boringer, georadarmålinger og gravde prøvegroper er arealavgrensning og mektighet på forekomsten blitt justert betydelig i forhold til tidligere opplysninger i NGUs Grus- og Pukkdatabase. Forekomsten synes å ha vesentlig mindre mektigheter av sand og grus enn tidligere antatt. En reduksjon av den gjennomsnittlige mektigheten fra 20 meter til 8 meter medfører at forekomstens totale volum er blitt redusert fra 11 millioner m3 til 4 millioner m3. Man finner de største gjenværende reservene ved Jesmo og Haugen i den sørligste delen av forekomsten. I tillegg er det sand og grus med en del mektighet vest for hovedvegen videre nordover. Volum sand og grus i disse delene av forekomsten utgjør 1.8 millioner m3. Tallet tar ikke hensyn til eventuelle arealkonflikter som bebyggelse og jordbruk. Til tross for betydelig reduksjon av volum og arealkonflikter vurderes deler av grusforekomsten som en meget viktig byggeråstoff for Trondheim kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.094
Page number:
20 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport