Sand og grusundersøkelser ved Hjellnes - Skarmunken.

NGU har kartlagt løsmassenen langs Kjosenfjorden hvor Hjellnesforekomsten er detaljkartlagt i målestokk 1:50 000. Resultatene bygger på prøvetaking, boringer og seismiske undersøkelser. Hjellnesforekomsten inneholder 7 mill. faste m3 sand og grus over grunnvannsnivå. Ut fra korngraderingen er materialet kvalitetsmessig først og fremst egnet til betongformål. Prøvestøpinger viser at materialet også egner seg til spennbetongkvaliteter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1625/8A
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms