Sand- og grusundersøkelser ved Ekle, Trondheim kommune

På oppdrag fra Franzefoss Pukk har NGU undersøkt sand- og grusforekomsten ved Ekle for å vurdere mengden sand og grus for framtidig uttak. Forekomsten ved Ekle er en randås med variabel materialsammensetning som spenner fra leire til stor stein. Grovest materiale er representert sentralt i avsetningen, og mot dypet, og i øvre deler mot sør. Finsand er dominerende mot nord og nordvest. I bunnen av sandtaket stpr det en massiv leirrygg. Hele forekomsten er omgitt av leire. Eksisterende georadarmålinger er blitt supplert med seks boringer for å verifisere materialsammensetningen og mektigheten på forekomsten. Det ble påtruffet leire i alle borepunktene. På bakgrunn av boringene er tre delareal i sandtaket blitt volumberegnet. Et grovt anslag innenfor delarealene som til sammen utgjør ca. 17000 m2, gir i overkant av 300000 m3 med utnyttbare masser, hvor finsand og sand dominerer. Andelen med grovere masser utgjør av dette cal 115000 m3. I NGUs Grusdatabase er forekomsten stipulert til å inneholde ca. 550000 m3 sand og grus totalt fordelt på et areal på ca. 56000 m2. Av dette er ca. 350000 m3 antatt å være utnyttbart. Til tross for beskjedne gjenværende volum vurderes grusforekomsten fortsatt som en meget viktig byggeråstoffressurs for Trondheim kommune.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.067
Page number:
21 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag byggeråstoffer
Project nr:
263300