Sand og grusundersøkelser ved Aure.

Etter henvendelse fra plan- og utbyggingsavdelingen i Møre og Romsdal fylkes- kommune, ble det utført en løsmasseundersøkelse av en breelvavsetning ved Orm- setmyra ca. 2 km øst for Aure sentrum. Siden det foreligger planer om overtakelse av den konkursrammede bedriften Aure betongstasjon, var det viktig å undersøke forekomstens kvalitet og mengde. Det ble gravd flere sjakter med gravemaskin både på toppen av avsetningen og i brattskråningene, og tatt prøver for kornfordelingsanalyse og betongprøvestøping. Materialet innenfor den undersøkte delen av avsetningen domineres av grusig sand og sand. Materiale med riktig korngradering vil ifølge rapport fra Forsknings- instituttet for Cement og Betong (FCB) ved NTH være godt egnet som tilslags- materiale for betongproduksjon. Sprøhet og flisighetsanalysen viser at materiale har gode mekaniske egenskaper. Et volumoverslag innenfor det av- grensete området gir en mulig mengde sand og grus på ca. 300 000 m3.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/7
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport