Sand- og grusundersøkelser innenfor reguleringsområde for Eggemoen industriområde og flyplass.

På oppdrag fra fylkesgeologen i 3-fylkessamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner og Ringerike kommune har NGU vurdert sand- og grusressursene innenfor området som berøres av reguleringsplanen for Eggemoen industriområde og flyplass. Hensikten har vært å gi en oversikt over volum og kvalitet på de masser som blir båndlagt ved en gjennomføring av planen. Innen planområdet på 1156 dekar er det mulig å ta ut 4-6 mill. m3 sand og grus med en korngradering egnet for tekniske formål. De nyttbare massene har en mektighet i de nordre delene av reguleringsåmrådet på 9-12 m avtagende til 1-2 meter i den sørligste delen. Massene på Eggemoen tilfredsstiller kravene for bruk i faste vegdekker med en gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk opp til 1500 kjøretøyer, som veggrus og til bære- og forsterkningslag og til de fleste betongformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.080
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud